Projekti

Galerija slika Gračani Dolje - Idejno urbanističko rješenje nove stanice sljemenske žičare

GRAČANI – DOLJE
Idejno urbanističko rješenje nove stanice sljemenske žičare - nagrađen natječajni rad /otkup/
2004. g.
Autori: Barbara Kalaš Zajc i Mirna Javorović Pehar

Natječaj se bavi problematikom smještaja nove stanice žičare i novog prometnog čvorišta koja povezuje grad sa skijalištem.

Koncepcija prostornog rješenja

Fokus organizacije prostora iz natječajnog rada je objekt dolazno – odlazne stanica Sljemenske žicare i organizacija okoliša oko njega.

Jezgru čini sustav pješačkih rampi /mostovi , trgovi, stube /, a tangiraju ga prometnice sa automobilskim, autobusnim i tramvajskim prometom.

Na istočnoj je strani obuhvata dolazna /odlazna/ stanica tramvajske linije Mihaljevac – Gračani od koje je prema zapadu formirana pješačka ploha sa deniveliranim /neometan/ prelaskom preko Gračanske ceste i koja od svoje najviše točke na tom prelasku pada prema zapadu u kontinuiranom padu od 5%. Ta naglašena pješačka ploha u zoni stanice žičare preuzima i ulogu krova objekata u koji su smješteni poslovni, pogonski i garažni prostor u službi žičare. Ploha se lomi na završetku tog objekta preko stubišta – tribina i spušta se na kotu terena gdje je formirana pješačka komunikacija sa, po GUP-u planiranim, javni prostorom naselja Gračani, zapadno od granice obuhvata. Prema jugu pješačka se ploha, u ravnini izdignutog dijela stanice žičare, spaja sa južnom prometnom tangentom obuhvata ulicom Kvintička. Na sjevernom dijelu pješačke plohe i uzdužno sa njenim robovima organizirano je sjedenje i predio za odmor sa vidikovcima na vrijedne krajobrazne poteze.

Koncept strukture i oblikovanja

Novonastala urbana struktura u pomalo konfuznoj okolnoj strukturi ne želi se nametnuti agresivnošću. Poštujući zatečenu razigranost terena uzima ju kao lajtmotiv u stvaranju nove plohe terena na višoj visinskoj koti, oponašajući njegove lagane kontinuirane nagibe / kontinuirana rampa / i nagle padove / stubište prema trgu /. U graničnim zonama, na spoju tih dvaju terene / postojećeg i novonastalog / nastaju javni prostori, sa kojih se ljevkastom strukturom posjetitelje uvlači u prostor fokusa obuhvata / stanica žičare /. Većina izgradnje 'sakrivena' je pod plaštom novonastalog terena i u gornjoj zoni pojavljuje se segmentno, noseći u sebi one namjene koje su primarno javne i u službi kretanja posjetitelja koji je na putu ka vrhu Medvednice.

Promet

Prostor obuhvata primarno je prometni čvor koji u sebe prima, smješta i distribuira promet četiriju vrsta prometala /automobil, autobus, tramvaj i žičara/.

Primarni smjer dolaska automobilskog prometa na prostor obuhvata iz smjera je juga i to postojećom Gračanskom cestom i cestom predviđenom po GUP-u iz smjera Šestina. Rješenje prometa u mirovanju koncipirano je na što učinkovitijem usmjeravanju ljudi prema žičari i dimenzionirano prema prijedlogu raspisivača natječaja sa osamdesetpostotnim smještajem automobila u parkirne garaže koje se na istočnom dijelu obuhvata nalaze pod plohom tramvajskog okretišta, a u zapadnom dijelu pod cijelom njegovom sjevernom stranom. Istočna je garaža organizirana u tri podzemna nivoa, a sa dvije se vertikalne komunikacije izlazi na pješačku plohu iznad. Zapadna garaža prostire sa na šest različitih visinskih nivoa u visinskom razmaku od pola etaže /dubina od –3 etaže/ i sa zgradom žičare i pješačkom plohom iznad povezana je preko pet vertikalnih komunikacija. Parkirna mjesta za promet u mirovanju organizirana su i na otvorenom prostoru : južni parkirni prostor primarno namijenjen je za potrebe zaposlenih u krugu stanice žicare, dok su parkirališta na sjevernom dijelu obuhvata i ona u ulicu Kvintička namijenjeni posjetiteljima. Parkiranje autobusa organiziranog pojedinačnog prijevoza omogućeno je u zoni sjevernog vanjskog parkirališta. Prilaz vatrogasnih i servisnih vozila moguć je sa svih navedenih parkirališta i iz ulice Gračansko dolje, kako do donjeg dijela objekta žičare tako i na pješačku plohu. Uz ulicu Kvintička zona je zaštitnog zelenila kao i istočno od odlazne stanice tramvaja.

Tramvajski promet u područje granice obuhvata dolazi svojom završnom odnosno polaznom stanicom između kojih je tramvajsko okretište. Staništa uz tramvaj duga su 35 m, a sjeverno od njih zajedno sa ulaskom u garažu organiziran je objekt za informacije i prodaju karata Zet-a.

Dolazno-odlazna stanica žičare smještana je na višoj koti terena na zadanoj trasi tako da ulaz u prostor s kabinama bude sastavni dio glavne pješačke plohe. Spremište kabina nalazi se u prostoru ispod prostora s kabinama koje se dizalom smještaju u prostor ispod.

Pješački promet primaran je na cijelom području i odvija se nesmetano od ostalog prometa putem kontinuiranih pješačkih ploha. Prostor svojim blagim rampama, a pogotovo rampi u jugoistočnoj zoni obuhvata i rampi uz ulicu Gračansko dolje nije zapreka za kretanje osoba u invalidskim i dječjim kolicima.